Poslanie Katolíckej cirkvi

Základné poslanie Katolíckej cirkvi vychádza z Ježišovho poslania zvestovať svetu Evanjelium, slúžiť v láske druhým, obracať sa k Bohu v Ježišovom mene. 

V súlade so svojimi hodnotami podporuje aktivity v prospech rodiny, ochrany života, výchovy a vzdelávania (vzdelávanie detí, mládeže a dospelých), v zdravotnej a sociálnej oblasti či aktivity v médiách. Všetky tieto aktivity predstavujú službu budúcim generáciám. Táto služba neobohacuje len Cirkev, ale i spoločnosť ako celok.