Legislatíva


Náboženskú slobodu garantuje Ústava SR  

Slovenská republika garantuje náboženskú slobodu svojím najvyšším zákonom - Ústavou Slovenskej republiky, Ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd, zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Tieto právne normy upravujú slobodu svedomia a náboženskej viery a poskytujú garancie pre dodržiavanie týchto základných ľudských práv a slobôd. Zároveň sú aj výrazom záväzného prijatia a rešpektovania medzinárodných záväzkov. V súlade s uvedenými princípmi upravujú zásadné podmienky vzťahu štátu a cirkví.

Ústava Slovenskej republiky, ktorá rešpektuje Listinu základných práv a slobôd, deklaruje Slovenskú republiku ako štát laický, ideologicky a nábožensky neutrálny, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Zásadné otázky vzťahu štátu a cirkví upravuje už spomínaný zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Okrem poskytovania záruk pre dodržiavanie slobody svedomia a náboženskej viery a definovania postavenia cirkví upravuje tiež niektoré podmienky registrácie cirkví.

Štát poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam významnú podporu pri výkone ich náboženskej a verejnoprospešnej činnosti, garantuje ich právne postavenie a možnosti ich pôsobenia vo verejnom živote. Snahou Slovenskej republiky je aj naďalej tieto vzťahy rozvíjať a legislatívne upraviť tak, aby plne zodpovedali potrebám spoločnosti.

Legislatíva týkajúca sa finančných vzťahov štátu a cirkvi

Otázky finančných vzťahov štátu a cirkví sú upravené predovšetkým zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb., ktorým bol zrušený dozor štátu nad cirkvami, v znení zákona č. 522/1992 Zb. a zákona č. 467/2005 Z. z. Okrem týchto uvedených zákonov sú v oblasti vzťahov štát - cirkev i ďalšie normatívne právne akty, ktoré upravujú rôzne okruhy problémov. K finančnému zabezpečeniu cirkvi a náboženských spoločností je potrebné uviesť, že štát priamymi dotáciami prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR financuje platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov).
 
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za roky 2000 - 2018 (pdf)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoločností. Nie je však ich nadriadeným orgánom ani neriadi ich činnosť. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami s vlastnou štruktúrou, orgánmi, vnútornými predpismi a obradmi. 

Môžu sa vzájomne združovať, vytvárať komunity, rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Bez obmedzenia nadväzujú a udržujú kontakty s príslušníkmi náboženských komunít a organizácií v zahraničí.

Cirkvi a náboženské spoločnosti v roku 2017 (pdf)

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR 

Návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností